Κατοικία

Κατοικία – Επαγγελματικός χώρος

Η οικοδομή και το περιεχόμενο, είτε για κύρια ή εξοχική κατοικία, είτε για επαγγελματικό χώρο, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο και συνήθως αντιπροσωπεύει ένα <<Έργο Ζωής>>!!!

Η οικονομική προστασία της περιουσίας σας από καταστροφικούς ή μη κινδύνους και η δυνατότητα αποκατάστασης των προξενηθησών ζημιών, επιτυγχάνεται μόνο μέσω του αγαθού της ασφάλισης και μάλιστα με κόστος που εκπλήσσει ευχάριστα. Ενδεικτικά, με μόνο από 125€/χρόνο, επιτυγχάνεται κάλυψη του περιουσιακού σας στοιχείου αξίας 100.000€, για 9 κινδύνους, εκ των οποίων 2 καταστροφικοί (Φωτιά – Σεισμός)

Ασφάλιση Κτίσματος – Οικοδομής ή/και Περιεχομένου

Ενδεικτικές Καλύψεις Πλήρους Προγράμματος Ασφάλισης:

 • Πυρκαγιά.
 • Κλοπή περιεχομένου ή/και κτιρίου και ζημιές κατά την προσπάθεια εισόδου ή βανδαλισμός κτιρίου ή/και περιεχομένου.
 • Φυσικά φαινόμενα – πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, παγετός, χιόνι
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές στον λέβητα
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Κακόβουλες ενέργειες, πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Διαρροή, διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Ζημιά στον ηλιακό θερμοσίφωνα
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους
 • Απώλεια ενοικίων
  1. Αποκομιδή ερειπίων
  2. Δαπάνη προσωρινής στέγασης / διαμονής σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου που θα καταστήσει τον ασφαλισμένο χώρο μη χρηστικό.
  3. Δαπάνη μεταφοράς / επανεγκατάστασης περιεχομένου
 • Απώλεια / Ζημιά περιεχομένου κατά την διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης
 • Κάλυψη ασφαλιζομένων αντικειμένων κατά την διάρκεια φύλαξής τους σε τραπεζική θυρίδα συνεπεία κινδύνου κλοπής, διαρρήξεως ή ληστείας
 • Δόση δανείου για τον ασφαλισμένο χώρο.
 • Έξοδα μελέτης & έκδοσης αδειών
 • Αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω πληθωρισμού

 

Είναι σημαντικό

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι :

 • Οι ασφαλισμένες αξίες προσδιορίζονται πάντα για το κτίσμα, σε τρέχουσες κατασκευαστικές αξίες, ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής. Δεν υπολογίζονται οι εμπορικές, αντικειμενικές ή άλλες αξίες.
 • Οι ασφαλισμένες αξίες για το περιεχόμενο, υπολογίζονται σε αξία καινουργούς κατά το μεγαλύτερο μέρος τους.
 • Η κατασκευή του κτίσματος, χωρίς άδεια οικοδομής (αυθαίρετο), δεν του στερεί την δυνατότητα για ασφαλιστική κάλυψη από όλους τους κινδύνους, εκτός από Σεισμό (μπορεί να δοθεί, μόνο με βεβαίωση Πολ. Μηχανικού για την τήρηση αντισεισμικών προδιαγραφών).
 • Η έκδοση οικοδομικής άδειας πριν το 1960, επιτρέπει την ασφαλιστική κάλυψη και του κτίσματος και του περιεχομένου για όλους τους κινδύνους, εκτός από Σεισμό (μπορεί να δοθεί, μόνο με βεβαίωση Πολ. Μηχανικού για την τήρηση αντισεισμικών προδιαγραφών).
 • Το να ασφαλίσει κάποιος μικρότερες αξίες από τις πραγματικές, είναι μια τακτική που εγκυμονεί κινδύνους και δεν συστήνεται. Συγκεκριμένα και βάσει της αναφοράς της νομοθεσίας για αναλογική αποζημίωση, η Υποασφάλιση, θα φέρει σε περίπτωση μερικής ζημίας, συγκριτικά μικρότερη αποζημίωση από την προσδοκώμενη, βάσει του αναλογικού κανόνα.
 • Η πιθανή αναφορά σε δανειολήπτη από το πιστωτικό του ίδρυμα, για υποχρέωσή του ως προς την ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρεία επιλογής της τραπέζης, είναι παράνομη και καταχρηστική. Μάλιστα, η Τράπεζα της Ελλάδος, στις 14/5/2013, απέστειλε σχετική εγκύκλιο για αυτό το θέμα σε όλες τις εμπορικές τράπεζες, θίγοντας ακριβώς την υποχρέωσή τους να αποδέχονται ασφαλιστικό προϊόν της επιλογής του δανειολήπτη. Εδώ σας παραθέτουμε την σχετική Εγκύκλιο…
 • Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι στην ΟΤΕ Ασφάλιση, θα βρείτε την πιο κατάλληλη συμβουλή, την πιο φιλική διαχείριση, την πιο επαγγελματική υποστήριξη με το πιο ανταγωνιστικό κόστος. Επικοινωνήστε μαζί μας, Σήμερα!!!