Προσωπικά Ατυχήματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλείται στον

 • Ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα :
 • Απώλεια ζωής
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα
 • Προσωρινή ολική ανικανότητα για εργασία
 • Ιατρικά έξοδα

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ :

 • Άτομα ηλικίας 18-60 χρόνων
 • Εργοδότες, για ασφάλιση του προσωπικού ή των στελεχών τους
 • Συνδέσμους για κάλυψη των μελών τους
 • Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για κάλυψη χρεωστών τους

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η Ασφάλεια Ζωής έχει τη δυνατότητα να λύσει κάποια προβλήματα άμεσα.

Μπορεί για παράδειγμα να συντελέσει στην ολική ή μερική αποπληρωμή των φόρων κληρονομιάς της ακίνητης περιουσίας ή ακόμα να εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη των σπουδών. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα παροχής σύνταξης ή ακόμη και επαγγελματικής αποκατάστασης ή και άλλα.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

 • Αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνεται μετά από ατύχημα
 • Χρησιμοποίηση ασφαλισμένου ποσού για εξόφληση δανείων, ή πιστωτών
 • Αντιμετώπιση τρεχουσών οικογενειακών αναγκών
 • Κάλυψη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού κόστους της ασφάλισης

Η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος αποζημιώνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλης ασφάλισης ( είτε από Κρατικό Φορέα είτε από Iδιωτική Aσφαλιστική Eταιρεία )