Σκάφος

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 2743/1999, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 13η Ιανουαρίου 2000, προβλέπεται η Υποχρεωτική Ασφάλιση για την Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων σε όλα τα επαγγελματικά και ιδιόκτητα σκάφη αναψυχής που μετακινούνται και κυκλοφορούν εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.

Συγκεκριμένα, οι υποχρεωτικές καλύψεις είναι:

  • Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και θανάτους επιβαινόντων ή/και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 300.000 ανεξαρτήτου αριθμού θυμάτων
  • Αστική Ευθύνη για Yλικές Ζημιές επιβαινόντων ή/και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 150.000
  • Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 90.000

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Μπορείτε να ασφαλίσετε το σκάφος σας και για τις περιπτώσεις:

  • Ιδίων Ζημιών
  • Πυρκαγιάς
  • ‘Εκρηξης
  • Ολικής / Μερικής Κλοπής
  • Σύγκρουσης-Πρόσκρουσης
  • Προσάραξης
  • Βύθισης