Ασφάλιση Στόλων Εταιρικών Οχηματων

Πλεονεκτήματα

  • μειωμένο ασφάλιστρο / εκπτώσεις
  • δυνατότητα να διαμορφώσει το προϊόν με παροχές που να καλύπτουν ακριβώς τις
  • ανάγκες του ασφαλισμενου
  • άμεση διευθέτηση της αποζημίωσης
  • έκδοση συμβολαίων με κοινή έναρξη και λήξη
  • εύκολη διαχείριση