Ασφάλιση Μεταφορών

Αντικείμενο του κλάδου Μεταφορών είναι η κάλυψη των διακινούμενων εμπορευμάτων με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο για οποιαδήποτε φυσική ζημιά ή απώλεια.

Βασικοί υποχρεωτικοί όροι είναι:

  • Η έκδοση του ασφαλιστηρίου να γίνει πριν την φόρτωση των εμπορευμάτων.
  • Τα εμπορεύματα να είναι επαγγελματικώς συσκευασμένα.
  • Η χρονική διάρκεια του ταξιδιού να μην ξεπερνά τα λογικά όρια.
  • Το μεταφορικό μέσο που διενεργεί την μεταφορά να είναι ικανό για αυτήν πριν την έναρξη του ταξιδιού (το πλοίο να είναι αξιόπλοο).