Ασφάλιση Περιουσίας

Κατά Παντός Κινδύνου ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου» παρέχει ιδιαίτερα διευρυμένη ασφαλιστική προστασία που λειτουργεί με το σκεπτικό «ότι δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις, καλύπτεται». Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται όλα τα τυχαία ζημιογόνα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας, από κάθε συνήθη ή ασυνήθη κίνδυνο.

Ασφάλιση Κατονομαζόμενων Κινδύνων

Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να  δημιουργήσει το δικό της ασφαλιστικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Διακοπή Εργασιών

Αρκετές φορές, μία ζημιά μπορεί να αναγκάσει την επιχείρηση να παραμείνει κλειστή για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, μέσα στο οποίο τα πάγια έξοδα (ενοίκια/δάνεια/μισθοδοσία) εξακολουθούν να βαρύνουν τον επιχειρηματία. Με την ασφάλιση της Διακοπής Εργασιών καλύπτονται αυτά τα έξοδα, είτε με τη μορφή επιδοματικής παροχής, είτε σε πλήρη παροχή.

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

Καλύπτει την απρόβλεπτη και αιφνίδια ζημιά σε ασφαλιζόμενα μηχανήματα η οποία δημιουργεί την ανάγκη αντικατάστασης ή επισκευής. Η κάλυψη ισχύει είτε τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ευρίσκονται σε λειτουργία, είτε σε αδράνεια, είτε σε συντήρηση, είτε σε φάση μεταφοράς τους εντός του χώρου εγκατάστασής τους.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το ασφαλιστήριο αυτό απαρτίζεται από 3 τμήματα. Με καθένα απ΄αυτά καλύπτονται:

Τμήμα Ι. Επαγγελματικοί Η/Υ ή Μηχανήματα Ακτινοβολιών ή Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις ή Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια κλπ.

Τμήμα ΙΙ. Εξωτερικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, δισκέττες, ταινίες) καθώς και τα έξοδα επανεγγραφής των πληροφοριών.

Τμήμα ΙΙΙ. Έξοδα ενοικιάσεως υποκατάστατου συστήματος

Το Τμήμα Ι είναι υποχρεωτικό, τα υπόλοιπα προσφέρονται με επασφάλιστρο.

ΣΗΜ: Προϋπόθεση για την κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελεί η ύπαρξη Σύμβασης Συντήρησης.

Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών

Καλύπτονται ζημίες στα περιουσιακά στοιχεία , υλικές ζημιές & απώλεια κερδών, της ασφαλιζόμενης επιχείρησης που θα προκληθούν από τρομοκρατικές ενέργειες.