Ασφάλεια Στελεχών Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι Τρίτων, σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης:

α) Σωματικών Βλαβών / Θανάτου
β) Υλικών ζημιών

Η υποχρέωση του υπαίτιου για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (περί αδικοπραξίας και άλλα σχετικά νομοθετήματα).
Κατά περίπτωση, δίνονται και σχετικές επεκτάσεις π.χ. Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά ή / και έκρηξη, χρήση μηχανημάτων, φορτοεκφορτώσεις, διαρροή σωληνώσεων κλπ.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη και των νομίμων εκπροσώπων του έναντι των υπαλλήλων του, για ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας και με ευθύνη του εργοδότη (για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις).

Η αποζημίωση που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ο εργοδότης μπορεί να αφορά ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αποζημίωση λόγω θανάτου ή αναπηρίας, απώλεια εισοδήματος κ.ά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Καλύπτεται η ευθύνη του παραγωγού ή μεταποιητή για ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν του σε τρίτους αποδέκτες του Προϊόντος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ευθύνη του παραγωγού ή μεταποιητή περιλαμβάνει και την αντικειμενική του ευθύνη, δηλαδή την ευθύνη για κάθε ελάττωμα του Προϊόντος, είτε αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του παραγωγού είτε όχι.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πρόκειται για την κατά το νόμο αστική ευθύνη του Παρέχοντος Υπηρεσίες, για τις ζημιογόνες συνέπειες εξαιτίας αμέλειας, λάθους ή παράλειψης κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας (errors and omissions).

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει / αποζημιώνει απαιτήσεις από :

α) αμέλεια άσκησης επαγγέλματος
β) παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου
γ) απώλεια εγγράφων και ηλεκτρονικών δεδομένων
δ) απιστία υπαλλήλων (υπό προϋποθέσεις)
ε) ηθική βλάβη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιλαμβάνεται η ευθύνη κάλυψης ζημίας από ξαφνικό και τυχαίο γεγονός (Sudden & Accidental) ή η σταδιακή ρύπανση (Gradual Pollution). Καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων από τη ρύπανση,  εντός ή και εκτός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων για έξοδα καθαρισμού από τη ρύπανση, την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου  τρίτων, την πρόκληση υλικών ζημιών τρίτων και την απώλεια κερδών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, καλύπτεται η ευθύνη κατά τη διακομιδή φορτίων για την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου και υλικών ζημιών σε τρίτους, δηλαδή απαιτήσεις τρίτων από ρύπανση ως αποτέλεσμα της συντήρησης, χρήσης, λειτουργίας, φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταφορικού μέσου έξω από τις εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης Εταιρίας.

D&O

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τη Διεύθυνση και τα  Στελέχη της επιχείρησης (εφόσον η νομική μορφή της είναι Α.Ε. ή Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε.) έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (πράξεις/παραλείψεις/εργασιακή πρακτική κ.α.). Η κάλυψη περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπισης έναντι των απαιτήσεων.