Ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κίνδυνων Cyber Risk

Από τις συνέπειες  ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων καλύπτονται:

Οι οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή/και χρήσης ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων του Ομίλου (ενδεικτικά επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές, εκπροσώπηση σε έρευνα και δικαστικά επιδικασθείσες αποζημιώσεις αναφορικά με την προστασία δεδομένων).

Καλύπτονται επίσης, η Αστική Ευθύνη για περιπτώσεις μετάδοσης κακόβουλου λογισμικού, Denial of Service, περιστατικών που αφορούν υπηρεσίες Cloud, καθώς και παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας Τρίτου (εξαιρουμένων των πατεντών.

Διαχείριση εταιρικής φήμης

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Μ.Μ.Ε.

Παρέχεται κάλυψη για τις επαγγελματικές αμοιβές και τα έξοδα ανεξάρτητων συμβούλων οι οποίοι θα διαχειριστούν την κάλυψη ενός αντίστοιχου γεγονότος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καλύπτονται επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα για υπηρεσίες για τη διαχείριση της φήμης στελεχών της εταιρίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Καλύπτονται τα έξοδα για την ενημέρωση πελατών, εργαζομένων ή τρίτων μερών, καθώς και οποιασδήποτε αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, σχετικά με την παραβίαση δεδομένων. Καταβάλλονται επίσης τα εύλογα έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε θέματα «κλοπής ταυτότητας» και την παρακολούθηση του πιστωτικού αρχείου των θιγόμενων ατόμων.

Διαχείριση οικονομικών επιπτώσεων

Ευθύνη Δεδομένων

Καλύπτονται οι αποζημιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που συνδέονται με παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν έχει προκληθεί από τον ασφαλισμένο ή από εξωτερική εταιρία διαχείρισης δεδομένων συμβεβλημένη με τον ασφαλισμένο.

Ασφάλεια Δικτύων

Καλύπτονται οι αποζημιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που συνδέονται με:

  • προσβολή των δεδομένων τρίτου από ιό
  • πράξη ή σφάλμα του ασφαλισμένου που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα από τρίτους
  • κλοπή κωδικού πρόσβασης συστήματος με χρήση μη ηλεκτρονικών μέσων
  • κλοπή hardware που περιέχει προσωπικά δεδομένα
  • δημοσιοποίηση δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες υπαλλήλου

Διοικητικές Υποχρεώσεις

Καλύπτεται η δαπάνη για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων

Προαιρετικές καλύψεις

Διακοπή Λειτουργίας Δικτύου

Καλύπτεται η απώλεια καθαρών κερδών που προκύπτει από ουσιώδη διακοπή λειτουργίας του δικτύου του ασφαλισμένου εξαιτίας παραβίασης ασφαλείας.

Εκβιασμός αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο

Καλύπτει πληρωμές λύτρων (απώλεια από εκβιασμό) σε τρίτους που προκύπτουν στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας απειλής για την ασφάλεια

Ευθύνη Πολυμέσων

Kαλύπτει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα υπεράσπισης που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Cyber risks

Από τις συνέπειες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων καλύπτονται:

  • Οι οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή/και χρήσης ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων του Ομίλου (ενδεικτικά επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές, εκπροσώπηση σε έρευνα και δικαστικά επιδικασθείσες αποζημιώσεις αναφορικά με την προστασία δεδομένων).
  • Καλύπτονται επίσης, η Αστική Ευθύνη για περιπτώσεις μετάδοσης κακόβουλου λογισμικού, Denial of Service, περιστατικών που αφορούν υπηρεσίες Cloud, καθώς και παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας Τρίτου (εξαιρουμένων των πατεντών.

Γενική Αστική Ευθύνη

Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης απειλείται από απαιτήσεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών ή υλικών/περιουσιακών ζημιών που προκλήθηκαν με ευθύνη της επιχείρησης. Με την ασφάλιση της Γενικής Αστικής Ευθύνης παρέχεται κάλυψη απέναντι στις αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την εν γένει λειτουργία και δραστηριότητα της επιχείρησης καθώς και από τη χρήση των εγκαταστάσεων που αυτή χρησιμοποιεί. Ανάλογα με το είδος και τη φύση της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, παρέχεται ένα πλήθος επεκτάσεων, ώστε η κάλυψη να εξειδικεύεται και να δίνει λύσεις στα διαφορετικά είδη ευθυνών που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ παροχές, προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων/εργοδοτών για απαιτήσεις και αποζημιώσεις του προσωπικού (υπαλληλικού ή εργατοτεχνικού), είτε αυτό είναι έμμισθο, είτε συνδέεται μαζί του με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή παραλείψεων για τις οποίες είναι υπεύθυνη η επιχείρηση.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών οδήγησε στην ανάγκη για προστασία από απαιτήσεις Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες από την χρήση των προϊόντων, καθώς και έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων). Η ασφάλιση αυτή προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την αποζημίωση του τελικού καταναλωτή συνεπεία της χρήσης/κατανάλωσης προϊόντος που πωλήθηκε από την ασφαλισμένη επιχείρηση.

Χρηματικές Απώλειες

Με την κάλυψη των Χρηματικών Απωλειών προστατεύεται η επιχείρηση από την απώλεια χρημάτων (μετρητών και επιταγών) που ενδέχεται να συμβεί εξαιτίας ληστείας μέσα στις εγκαταστάσεις της, ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων, διάρρηξης χρηματοκιβωτίου, παραβίασης ταμειακής μηχανής/κλειδωμένου συρταριού.