Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικό έτος 2020

Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2019

Αναλυτικά (PDF)


Οικονομικό έτος 2018

Αναλυτικά (PDF)


Οικονομικό έτος 2017

Αναλυτικά (PDF)


Οικονομικό έτος 2016

Αναλυτικά (PDF)


Οικονομικό έτος 2015

-Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της 31ης Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
-Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Αναλυτικά (PDF)

-Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
Αναλυτικά (PDF)


Οικονομικό έτος 2014

-Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της 31ης Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
-Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Αναλυτικά (PDF)

-Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
Αναλυτικά (PDF)


Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της 31ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
Αναλυτικά (PDF)

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013
Αναλυτικά (PDF)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Αναλυτικά (PDF)